چهار شنبه، 18 تیر 1399 / 2020 July 8
هفتمین اجلاس رسمی دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبری

إرسال الرأی
المؤلف
النص
*